Matesis Mühendislik

Matesis Mühendislik

Matesis Mühendislik, işveren ve müşterileri adına “Mühendis” ve “İşveren Temsilcisi” sıfatıyla sunduğu müşavirlik hizmetleri sırasında mekanik tasarım ve saha faaliyetlerinin ilgili sözleşme koşulları, yürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler, yönetmelikler, standartlar, şartnameler, fen ve sanat kurallarına ve uygulama / detay tasarımına uygun olarak, belirlenen bütçe ve süre içinde tamamlanması amacıyla, proje yönetim organizasyonunu sürekli projenin uygulandığı inşaat sahasında bulundurmak suretiyle kendisine verilen yetkileri kullanmakta ve ana hatlarıyla aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir:

 • Projenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,
 • Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde mekanik tasarım ve imalat faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak
 • Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek, sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek
 • Detaylı iş programı, malzeme / ekipman tedarik programı, bütçe ve finansal planları hazırlamak, kontrol etmek, onaylamak, uygulamasını sürekli izlemek ve gerektiğinde revize etmek
 • İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak
 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metotları ve kontrol formları) hazırlamak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize etmek, sürekli izlemek ve denetlemek
 • Günlük saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak
 • Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakkedişleri hazırlamak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak
 • Saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek
 • Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek
 • İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak
 • Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak
 • Tedarikçiler ve yükleniciler ile yazışmaları takip etmek; gelen yazıları incelemek, değerlendirmek ve cevaplanmasını sağlamak
 • İşveren ve müşterilere saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve geleceğini tüm boyutlarıyla (tedarikçi ve yüklenici faaliyetlerinin kapsam, kalite, süre ve mali durumu ve gelecek projeksiyonu) kapsamlı ve düzenli (periyodik) bir şekilde raporlamak
 • Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını izlemek
 • İş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırlamak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize etmek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak
 • Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırlamak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize etmek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği hizmetlerini yürütmek